Kindcentrumraad (KCR)

KCR
Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is elk kindcentrum verplicht om een kindcentrumraad (KCR) in te stellen. Op deze manier zorgt de wet ervoor dat ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers ​mee mogen praten en in een aantal zaken beslissen over wat betrekking heeft op hun kindcentrum. Voorheen was dit de MR (vanuit onderwijs) en LOC (vanuit opvang) en deze zijn samengevoegd tot KCR. 
 

Wat zijn de KCR bevoegdheden? 
De bevoegdheden van de KCR worden vastgelegd in een reglement. Er zijn twee soorten bevoegdheden: een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid. 

Soms hebben alleen de ouders instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld bij  vaststelling van de schoolgids. Soms hebben alleen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld bij vaststelling of wijziging van de taakverdeling. 

Ook is vastgelegd bij welke zaken de KCR een adviesbevoegdheid heeft, bijvoorbeeld bij een verbouwing van de school. 

De KCR mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van bestuur. 

Wat zijn de KCR taken?
De belangrijkste taken van de KCR zijn:   
- Het volgen en bewaken van het beleid van het kindcentrum,
- Het bevorderen van openheid en communicatie op het kindcentrum, 
- Medeverantwoordelijkheid (met schoolbestuur) voor het welzijn van de kinderen en  
  personeelsleden op het kindcentrum. 

De leden van de KCR:
Jeroen Mathijssen (voorzitter)
Hanneke Maas
Ri-Jan Houben
Bianca de Vocht
Janneke Bouwman
Marieke Eevers           
Yvonne van Berlo (Secretaris)                
Gerdie Schrama                                                       
Saskia Botden   
Jolien Hellings  
                               
Contact
Vragen aan of voor de KCR? Spreek een van de leden van de KCR aan of stuur een bericht naar de voorzitter of secretaris. Aangedragen vragen of opmerkingen worden behandeld in de KCR-vergadering.
De KCR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De data zijn vermeld op de jaarkalender. Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen dan kan dit.
Wilt u wel uw aanwezigheid voorafgaand aan de vergadering doorgeven via ons e-mailadres?
Na een vergadering wordt er beknopt verslag van de vergadering in de nieuwsbrief gezet, zodat inzichtelijk is welke onderwerpen zijn behandeld.
 
Goo-raad
Kindcentrum de Bakelaar is onderdeel van Stichting GOO. Stichting GOO heeft als overkoepelende organisatie van scholen een groepsmedezeggenschapsraad voor zaken die alle scholen aan gaan. Dat is de Goo-raad. Ook de Goo-raad heeft advies- en instemmingsrecht. De KCR-en van alle scholen fungeren als 'achterban', zo ook die van Kindcentrum de Bakelaar. Namens het personeel neemt Alda Berkers-Jacobs zitting in de Goo-raad.