Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op Kindcentrum de Bakelaar. De MR draagt verantwoordelijkheid voor de belangen van kinderen, personeel en ouder. Dit in nauwe samenwerking met de ouderraad en de lokale ouder commissie (LOC).
De MR is een overlegorgaan met informatie, advies-, initiatief- en instemmingsrecht op het gebied van beleidsmatige zaken die betrekking hebben op onze school. Bij het nemen van beslissingen, het geven van een advies of het tonen van initiatief dienen deze rechten optimaal benut te worden.
De rechten van de MR en GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) aangaande beleidsaken zijn wettelijk vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
 
De centrale thema's waarop we onze adviezen en beslissingen baseren zijn:

  • Een goede kwaliteit van het onderwijs
  • Een prettige en veilige sfeer/leeromgeving (bijvoorbeeld pestprotocol, B-good project, mindklas)
  • Een warm pedagogisch klimaat waarbinnen alle kinderen zich thuis voelen

De leden van de medezeggenschapsraad:

Jeroen Mathijssen    (Voorzitter)                        jeremeym23@hotmail.com
Joris Van Loon                                                           jvl123@chello.nl
Jorg  Maas                                                                   maasbakel@kpnmail.nl
Karen Verleg-van der Wal                                     kverlegvanderwal@gmail.com
Anke Bazelmans-Snijders                                    info@bartbazelmans.nl
Lenie Manders-Nelissen                                       lenie_n@hotmail.com
Trudy van Geel-Vollebregt                                   trudy.vangeel@stichtinggoo.nl
Femke van Haandel -Deelen                               wellinkia@hotmail.com
Marike van de Weijer                                              marike.vandeweijer@stichtinggoo.nl
Corinne Jansen-Vulders                                       corinne.jansen@stichtinggoo.nl
Gerdie Schrama                                                       gerdie.schrama@stichtinggoo.nl
Gonneke Grouls-Scheepers    (Secretaris)    gonneke.grouls@stichtinggoo.nl
 
Contact
Vragen aan of voor de MR? Spreek een van de leden van de MR aan of stuur een bericht naar info.bakelaar@stichtinggoo.nl. Aangedragen vragen of opmerkingen worden behandeld in de MR-vergadering.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor ouders/verzorgers en medewerkers van de school.
De data zijn vermeld op de jaarkalender. Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen dan kan dit.
Wilt u wel uw aanwezigheid voorafgaand aan de vergadering doorgeven via ons e-mailadres?
Na een vergadering wordt er beknopt verslag van de vergadering in de nieuwsbrief gezet, zodat inzichtelijk is welke onderwerpen zijn behandeld.
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Kindcentrum de Bakelaar is onderdeel van Stichting GOO. Stichting GOO heeft als overkoepelende organisatie van scholen een groepsmedezeggenschapsraad voor zaken die alle scholen aan gaan. Ook de GMR heeft advies- en instemmingsrecht, vastgelegd in het GMR-reglement. De MR-en van alle scholen fungeren als 'achterban', zo ook die van Kindcentrum de Bakelaar. Namens het personeel neemt Alda Berkers-Jacobs zitting in de GMR.