Kinderdagverblijf

Lekker spelen én leren
Bij ons kindcentrum vinden we kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind van groot belang voor hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal professioneel geschoold. Zowel bij de dagopvang als bij de peuterspeelzaal werken we met een goed voorschools educatief programma (Uk & Puk). Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Door samen met Puk de pop te zingen, praten, lezen, werken en bewegen, helpen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling.

Extra zorg en ondersteuning
Zowel op de dagopvang als op de peuterspeelzaal volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem (KIJK!). Jonge kinderen ontwikkelen zich grillig, maar indien de ontwikkeling opvallendheden laat zien wordt dit met u besproken. Wij streven ernaar om kinderen met een (beginnende) ontwikkelingsachterstand extra te ondersteunen. Dit doen we door extra dagdelen peuterspeelzaal aan te bieden. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoort u dit via de pedagogisch medewerkers of via het consultatiebureau. De gegevens van de kinderen worden overgedragen aan de leerkrachten van de groepen 1 van de basisschool. Daar wordt gewerkt met hetzelfde kindvolgsysteem.
 
Combineren peuterwerk met opvang
Op kindcentrum De Bakelaar kunt u peuterspeelzaaldagdelen combineren met opvang. Zo kan uw kind tijdens een dag op de dagopvang meedraaien met het peuterspeelzaalprogramma. En kunt u kiezen voor één dagdeel peuterwerk in combinatie met één of meer dagen dagopvang..
 
Dagopvang  
U werkt of studeert en zoekt vertrouwde opvang voor uw kind. Op ons kindcentrum bieden we goede dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in een huiselijke groep. Hier worden de kinderen dagelijks verzorgd en begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Baby's, dreumesen en peuters spelen samen in een groep. Ieder kind heeft een eigen dagritme, dit stemmen we samen met de ouders af.  We zorgen voor gezonde voeding, voor leuke en leerzame activiteiten, voor vele uurtjes lekker buitenspelen en voor voldoende rust.
We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen.
Sinds januari 2017 hebben we voor de 3+ kinderen een aparte groep.
Deze wordt in de ochtend gecombineerd met een groep peuterspeelzaal en in de middag met een groep buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-5 jaar. Hierdoor krijgen deze kinderen meer uitdaging en wordt de overstap naar de buitenschoolse opvang erg klein.
De kinderen blijven dan namelijk in dezelfde groep met dezelfde vertrouwde medewerkers.

Openingstijden
De dagopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-18.00 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur. U kunt kiezen voor een halve dag of voor opvang tot 15.30 uur. We zijn 52 weken per jaar geopend. U kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder 40- of 48-wekenpakket of flexibele opvang.
 
Werkwijze
Op het kinderdagverblijf hebben we veel aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door allerlei activiteiten aan te bieden en door verschillend spelmateriaal aan te bieden.
We begeleiden kinderen in het samen spelen en in het samen delen. We zingen samen liedjes en we lezen iedere dag boekjes voor. We bieden allerlei knutselactiviteiten aan, waardoor kinderen verschillende materialen leren kennen en leren knippen en plakken.
Als de kinderen wat groter worden bereiden we ze voor op de basisschool. We werken nauw samen met de basisschool. We stemmen thema's af en gebruiken vaak dezelfde vaste rituelen.
Zo werken we bijvoorbeeld overal met dagritmekaarten. Een paar keer per jaar bezoeken we met de oudste peuters de groepen 1 / 2 of gaan we kijken naar een open podium. De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen zo al een stuk minder groot.
Onze pedagogisch medewerkers kijken goed naar de ontwikkeling van kinderen. We vinden dat we samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders bekijken we wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
Binnen het Kindcentrum werken we met een VVE-programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen door middel van een educatief programma. Op het kinderdagverblijf werken we met Uk & Puk. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal. Spelen is ontdekken. En ontdekken is groeien.
Het programma bevat thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals
"Wat heb je aan vandaag" en "Dit ben ik". Het programma Uk & Puk sluit aan bij Puk & Ko (Peuterwerk) en bij Schatkist (groep 1 / 2).

Meer informatie over het kinderdagverblijf en over de kosten van het kinderdagverblijf kunt u vinden op http://www.stichtinggoo.nl/Kind-aanmelden
of via Trudy van Geel coördinator opvang, trudy.vangeel@stichtinggoo.nl