Hier staan wij voor

Opvang en onderwijs samen onder één hoedje, met aandacht voor elkaar, op basis van vertrouwen. 

Betrokkenheid
Kindcentrum De Bakelaar staat voor opvang en onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt. Dit doen wij door aandacht te hebben voor onze kinderen en door betrokken te zijn bij hun ontwikkeling. Wij denken graag in kansen en mogelijkheden. Daarom kijken wij goed naar de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van ieder kind, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Met open communicatie betrekken we onze collega's en ouders bij de ontwikkeling van het kind. 

Uitdagen en ontdekken 
Ons enthousiaste en gedreven team vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat onze kinderen met een goed gevulde 'rugzak' vol kwaliteiten en talenten de wijde wereld ingaan. Bij ons kunnen kinderen ontdekken wie ze zijn en kunnen ze zichzelf ontplooien. Daar bieden we de kinderen alle handvatten voor.   

Gehoord en gezien worden 
Samen zorgen wij ervoor dat iedereen het fijn heeft op school. We willen dat ieder kind zich veilig voelt en gehoord en gezien wordt en dat we elkaar met respect behandelen. Dit doen wij door vanaf het begin vertrouwen, structuur, waarden en normen mee te geven en grenzen te stellen. Daarmee creëren we een sociaal veilige sfeer, zowel voor kinderen als voor collega's.  

Verbinden 
Als kindcentrum zorgen wij voor een doorgaande lijn van 0 t/m 13 jaar door opvang en onderwijs met elkaar te verbinden. Dit doen wij door er samen voor te zorgen dat de kinderen, bij zowel opvang als onderwijs, goed worden overgedragen naar de volgende groep. Waar mogelijk zoeken wij naar verbinding tussen opvang en onderwijs door gezamenlijke activiteiten. Vanaf het begin bieden wij een doorgaande lijn in onder andere structuur, dagritme en uitstraling van onze lokalen en het gebouw.  

Kwaliteiten en talenten 
Ons team leidt en begeleidt de kinderen, waardoor zij uitgedaagd worden tot zelfstandig en betrokken leren. Ook stimuleren wij het samenwerkend leren en spelen, omdat dit bijdraagt aan de autonomie en het eigenaarschap van het kind. Bij het jonge kind besteden wij extra aandacht aan het spelend leren. Wij zijn reflecterend en stellen steeds de vraag: 'Doen we de goede dingen en doen we die dingen dan ook goed?' Zo zijn wij voortdurend alert op de kwaliteit van onze opvang en ons onderwijs.