Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal tel: 088-0088585

Kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind

Lekker spelen én leren

Bij Kindcentrum De Bakelaar vinden we kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind van groot belang voor hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal professioneel geschoold.

Het bezoeken van een peuterspeelzaal is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. De speelzaal is nieuw en ook het spelen met andere kinderen, het spelmateriaal, het zitten in een kringetje en het luisteren naar de pedagogisch medewerker is nieuw. Op de peuterspeelzaal begint eigenlijk de grote ontdekkingsreis van de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden.

Bij de peuterspeelzaal hebben we veel aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Zowel bij de dagopvang als bij de peuterspeelzaal werken we met het voorschools educatief programma
Uk & Puk). Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Spelen staat centraal.
Spelen is ontdekken. En ontdekken is groeien. Het programma bevat thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals "Wat heb je aan vandaag" en "Dit ben ik".
Het programma Puk & Ko sluit aan bij Uk & Puk (Kinderdagverblijf) en bij programma Schatkist (groep 1 - 2). Binnen de thema's doen we allerlei activiteiten en bieden we verschillend spelmateriaal aan.
We begeleiden kinderen in het samen spelen en in het samen delen. We zingen samen liedjes en we lezen iedere dag boekjes voor. We bieden allerlei knutselactiviteiten aan, waardoor kinderen verschillende materialen en technieken leren kennen.

We bereiden de kinderen voor op de basisschool. We werken nauw samen met de basisschool. We stemmen thema's af en gebruiken vaak dezelfde vaste rituelen. Zo werken we bijvoorbeeld overal met dagritmekaarten. Een paar keer per jaar bezoeken we met de peuters de kleutergroepen, kijken we gezamenlijk poppenkast of gaan we kijken naar een open podium. De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen zo al een stuk minder groot. Extra zorg en ondersteuning. Zowel op de dagopvang als op de peuterspeelzaal volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem (KIJK!).
Zeker één keer per jaar wordt dit met jullie besproken en indien nodig natuurlijk vaker. We vinden dat we samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en voor de ontwikkeling van kinderen.
Samen met ouders bekijken we wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Jonge kinderen ontwikkelen zich grillig, maar indien de ontwikkeling opvallendheden laat zien, wordt dit met jullie besproken. Wij streven ernaar om kinderen met een (beginnende) ontwikkelingsachterstand extra te ondersteunen. Dit doen we onder andere door dagdelen aan te bieden. Mocht je kind hiervoor in aanmerking komen, dan hoor je dit via de pedagogisch medewerkers of via het consultatiebureau.
De gegevens van de kinderen worden overgedragen aan de leerkrachten van de groepen 1 van de basisschool. Deze werken met hetzelfde kindvolgsysteem.

Openingstijden
Kindcentrum De Bakelaar biedt een peuterprogramma, waarbij het belangrijk is dat peuters minimaal twee dagdelen per week komen. We werken met vaste groepen. Dus ook met vaste gezichten!
De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn: Alle dagen van 8.20 uur tot 12.20 uur. De eerste 10 minuten (tot 8.30 uur) kunnen ouders hun kind brengen en even met hun kind spelen. Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs is de peuterspeelzaal gesloten.

Combineren peuterwerk met opvang
Op kindcentrum de Bakelaar kun je peuterspeelzaaldagdelen combineren met opvang. Als je kind naar de dagopvang komt kan het kind op een andere dag in dezelfde groep gebruik maken van een dagdeel peuterspeelzaal.

Peuterspeelzaal de Bakelaar is gevestigd in een vleugel van Kindcentrum De Bakelaar
Voor de peuterspeelzaal hebben we de beschikking over twee ruime lokalen inclusief keukentje,
een volwassenentoilet en twee aparte kindertoiletjes. We maken ook gebruik van het speellokaal om allerlei beweegactiviteiten met de kinderen te doen. Er is een beschutte omheinde buitenruimte in het thema natuurlijk buitenspelen met een fietsparcours met heuvel, zandbak, verstopplekjes en verschillende ondergronden. We kunnen ook gebruik maken van het kleuterplein met zandbak en een speeltoestel.
Een groepsruimte wordt na de openingstijden van peuterspeelzaal gebruikt door de buitenschoolse opvang voor kinderen van 5 tot 7 jaar. De andere groep is een combinatiegroep, waar de hele dag kinderen vanaf ongeveer 2,3 jaar zijn. Zij maken gebruik van kinderdagopvang of in de ochtend van peuterspeelzaal.
In de middag zijn hier ook de jongste bso kinderen van 4 en 5 jaar. Er werken vijf ervaren pedagogisch medewerkers op vaste dagdelen in vaste groepen. Er zijn maximaal 16 kinderen per groep.

Meer weten? 
Meer informatie over het peuteropvang en over de kosten van peuteropvang kun je vinden in de folder peuteropvang of op www.stichtinggoo.nl.