Waar staan wij voor?

Een warm pedagogisch klimaat
Kwaliteit, stabiliteit en optimale ontwikkelingskansen voor kinderen!


Wij zijn een kindcentrum dat open staat voor alle kinderen ongeacht de levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond.

Ons kindcentrum besteedt veel aandacht aan een veelzijdige ontwikkeling van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren met: hoofd, hart en handen. Daarom krijgen de kinderen niet alleen les in rekenen, taal en lezen maar ook expressieve vorming, sociaal-emotionele vorming, muzikale vorming krijgen veel aandacht. Natuurlijk staat centraal dat een kind met plezier naar school gaat, en we zullen er dan ook alles aan doen om dat te realiseren. Op het einde van de basisschool is het van groot belang dat er een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs is. Dan spelen ook de resultaten van de kinderen individueel en de school als totaal een belangrijke rol. Door middel van een leerlingvolgsysteem bewaken we nauwgezet de resultaten van de kinderen en passen ons onderwijs tijdig aan als dat nodig is. Zodoende komen we op het eind van groep 8 niet voor verrassingen te staan en kunnen alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs die bij hun past.

Wij  vinden het belangrijk om goed met elkaar en de kinderen om te gaan.
Wij werken daarom met de methode "Leefstijl".  Bij "Leefstijl" gaat het om sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Je kunt ook spreken van een continu anti-pestproject. Daarom leren de kinderen vaardigheden om goed met elkaar om te gaan en spreken we ook samen regels af die dit bevorderen.

Verdere algemene kenmerken zijn:
Pluriformiteit
dat wil zeggen dat we de kinderen in aanraking willen brengen met en ruimte willen bieden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die niet alleen in Bakel, maar in onze hele samenleving bestaan.
Garantiefunctie Emancipatie en tolerantie
dat wil zeggen dat er in onze school geen sfeer mag heersen waarin opvattingen van mensen met géén of een andere geloofsovertuiging als minder waard gezien worden.
Toegankelijkheid van de school
dat wil zeggen dat leerlingen met een andere geloofsovertuiging en/of kleur op onze school ook vanuit een volledig positieve benadering begeleid worden. Daar waar de ouders niet achter de grondslag, doelstellingen en werkwijzen van onze school staan, wordt gewezen op de keuze voor waarden en normen die aanmelding met zich meebrengt. Dat wil zeggen dat we borg willen staan voor opvang van met name allochtone kinderen die niet naar een "eigen" school kunnen.

Bijzondere kenmerken:
Een goede samenwerking tussen stichtingbestuur "GOO", schoolleiding, leraren, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen! 
Het werken in en het samenwerken op De Bakelaar staan in het teken van respect voor elkaar, rekening houden met elkaar.
In het werken op De Bakelaar moet er voor mensen voldoende ruimte zijn om zichzelf te zijn en moeten alle betrokkenen het gevoel hebben dat ze optimaal kunnen functioneren.
Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. 
Wij voeren een actief beleid om onderwijsachterstanden ten gevolgen van sociale, economische en culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen. 

Vanuit een gevoel van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen proberen we vaardigheden aan te leren op sociaal (de ander en ik), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot zelfstandige en positief kritisch denkende mensen.
We streven ernaar te werken met methoden en/of onderwijs-leermiddelen die rekening houden met verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. 
Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven want leerlingen en ouders hebben recht op professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel vastgelegd in een jaarlijks scholingsplan.